Долдугаар сар 2013

Аудитын тайлангууд

  1. Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлангууд бүрэн эхээрэй байх 

Хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

  1. Хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан
    1. Хагас жилийн санхүүгийн тайланө
    2. Бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

Энэ оны төсвийн төсөл

234855.7

БУЯНТ СУМЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГО

 

2014 ОНЫ ХБГүйцэтгэл

2015 оны

 

төлөвлөгөө

Өмнөх онуудын төсвийн гүйцэтгэл

Өмнөх онуудын төсвийн гүйцэтгэл

Төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт, үнэ

Төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт, үнэ

 

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтууд

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтууд

Бусад баримт бичгүүд

  1. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол бичих загвар
  2. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам
  3. гэх мэт ...

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр

  БУЯНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
     Сум орон нутгийнхаа  иргэдийн  эрх ашгийг дээдлэн, хүний эрхийг хангаж, хуулийг хатуу чанд сахиж, хувь хүн, өрх гэрийн хөгжлийг эрхэмлэж,  иргэдийн оролцоотой хариуцлагатай нийгмийг төлөвшүүлэх, нийгэм эдийн засгийн хөгжилд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд эрхэм зорилго оршино.

Сумын стратеги төлөвлөгөө

  1. Сумын стратеги төлөвлөгөө 

Хуудаснууд