Наймдугаар сар 2013

Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

  1. Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл
  2. Тус сумын сум хөгжүүлэх сангаас иргэдэд зээл олголоо

Төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалт

2015 ОНД ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

(мян.төгрөг)

д\д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

 

Эхлэх дуусах хугацаа

Тендерт оролцогчидын жагсаалт

Тендерт оролцогчидын жагсаалт

(шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл)

Тендерт шалгаруулалт

Тендерт шалгаруулалт (оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл)

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн дагуу  Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлын мэдээллийг хүснэгт хэлбэрээр харуулж байна. 

Хуудаснууд