Энэ оны төсвийн төсөл

234855.7

БУЯНТ СУМЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГО

 

2014 ОНЫ ХБГүйцэтгэл

2015 оны

 

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

зөруу

төлөвлөгөө

цалин ашиг

106226.7

73306.7

-32920

 

УХХ-ийн телбер

280.6

474.9

194.3

 

газрын телбер

600

477.1

-122.9

 

ДҮН

107107.3

74258.7

-32848.6

-

Бууны татвар

382

392

10

512.0

Улсын тэмдэгт

1650

897.9

-752.1

1,650.0

патент

385.5

389

3.5

570.0

Жишиг

50.5

79.3

28.8

 

барааны материал 10

1483.5

1072.9

-410.6

1,800.0

хөрөнгө борлуулсан

80

81

1

50.0

ТТА малтмал

230

240

10

500.0

Ангийн хураамж

5500

 

-5500

5,162.3

Хүү торгууль

1575.5

474

-1101.5

1,570.0

нэр заагаагүй

3810

3275.3

-534.7

3,890.0

ААЭОА татвар

1000

9093.3

8093.3

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

ДҮН

16,147.0

15,994.7

-152.3

15,704.3

 

 

 

0

 

БҮГД

123,254.3

90,253.4

-33000.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТХУРАЛ, БЗДАРГА 2014 он ХБГ, 2015 оны төсөв

 

2014 оны ХБГүицэтгэл

 

2014 оны ХБГүицэтгэл

 

 

ИТХурал

2015 оны

БЗДарга

2015 оны

 

Төсөв

ГҮЙЦЭТГЭ/1

зөрүү

төсөв

Төсөв

гүйцэтгэл

зөруу

төсөв

Цалин

33629.9

33032.7

597.2

31383.9

28772.6

28772.6

0

32054.9

гэрээт цалин

 

 

0

 

 

 

0

 

НДШимтгэл

3597.8

3597.8

0

3452.2

3165

3165

0

3526

гэрэл

 

 

0

 

238

238

0

238

түлш

 

 

0

 

1318.8

1123.2

195.6

1724.6

бичиг хэрэг

320

289.6

30.4

240

294.7

304.7

-10

221.5

шатахуун

1059

1834.6

-775.6

593

1984

2194.2

-210

1257.4

томилолт

681.5

658.2

23.3

561.4

426

426

0

347.4

ном хэвлэл

187.5

187.2

0.3

150

321

296.1

24.9

245

хичээл дадлага

262.5

124.5

138

 

 

 

0

 

норм, зеелен эд

 

 

0

 

 

 

0

 

телбер хураамж

260

260

0

 

154

154.1

-0.1

 

урсгал

 

 

0

 

188.2

188.2

0

150.6

урьд он

 

 

0

 

 

 

0

 

мал эмнэлэг

 

 

0

 

 

 

0

 

мэдээлэл

287.5

208.5

79

262.5

 

 

0

 

шагнал урамш

150

128.5

21.5

150

 

 

0

 

тэтгэмж

4132.8

4132.8

0

 

2527.8

2527.8

0

 

холбоо

236.3

236.3

0

252.4

412.4

412.4

0

315.4

бусдаар гүйцэт

 

 

0

424

 

 

0

314.1

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

ДУН

44804.8

44690.7

114.1

37469.4

39802.5

39802.3

0.2

40394.9

 

 

 

0

 

 

 

 

 

ажиллагсад

3

3

 

2

4

4

 

4

удирдах

1

1

 

1

4

4

 

4

гүйцэтгэх

1

1

 

1

 

 

 

 

үйлчлэгч

1

1

 

 

 

 

 

 

гэрээт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДТГазрын 2014оны ХБГ, 2015 ОНЫ ТөсөВ

2014 оны ХБГүицэтгэл

 

үзүүлэлт

төсөв

гүйцэтгэл

зөрүү

2015 оны төсөв

Цалин

116312.5

114708.2

1604.3

132,051.1

гэрээт цалин

21100.1

21750.2

-650.1

20,982.4

НДШимтгэл

15115.3

15048.9

66.4

16,833.7

гэрэл

800

625.5

174.5

800.0

түлш

6700.4

6650

50.4

8,883.3

бичиг хэрэг

732.6

929.2

-196.6

586.1

шатахуун

7540.3

8562.5

-1022.2

5,278.2

томилолт

4471.7

4471.7

0

4,216.8

ном хэвлэл

230

230

0

184.0

хичээл дадлага

283

265.4

17.6

 

норм, зеелен эд

235

232

3

188.0

телбер хураамж

754

861.8

-107.8

571.9

урсгал

940

978.3

-38.3

752.0

тогтоолоор

5058.7

5058.7

0

 

мал эмнэлэг

18264

18264

0

21,500.0

мэдээлэл

300

300

0

283.0

шагнал урамш

750

658.4

91.6

750.0

тэтгэмж

29115.8

29115.8

0

5,629.3

холбоо

1017.6

988.6

29

1,376.7

эд хошгил

715

715

0

 

бусдаар гүйцэттэсэн

 

 

0

886.0

вакцин

9800

9800

0

 

царцаа

7101.9

7101.9

0

 

наадам неец

7400

7400

0

7,400.0

тендер

1520

1520

0

 

урьд орны үлдэгдэл

8000

7500

500

 

бүтцийн еерчлелт

 

 

 

5,703

ДҮН

264257.9

263736.1

521.8

234855.7

ажиллагсад

18

 

18

19

удирдах

3

 

3

3

гүйцэтгэх

9

 

9

9

үйлчлэгч

1

 

1

3

гэрээт

5

 

5

5.0

 

 

 

 

 

2014 ОНЫ ОНХСангиин

337282.5

 

2014.10,21

ХБГүицэтгэл

ДУТУУ

2015 оны төсөв

ОНХСан

240,099.5

178,272.0

61,827.5

195,596.8

2014 оны дутуу

 

 

 

97,182.5

2015 оны төсөв

 

 

 

98,414.3