ЗДТГазрын танилцуулга

Сумын засаг даргын ажлын алба буюу тамгын газар нь 1992 оны шинэ Үндсэн хуулийн дагуу өөрчлөн байгуулагдсан. Анх байгуулагдахад ажилтан долоо, ажилчин гурав, багийн засаг дарга дөрөв ажиллаж байсан бол одоо улс төрийн 6 /Засаг дарга, засаг даргын орлогч, 4 багийн засаг дарга/, төрийн захиргааны 14 /ЗДТГ-ын дарга, Төрийн сангийн төлөөлөгч, НБ-ын ажилтан, ХЗСС-ны ажилтан, ИГББ-ын ажилтан, татварын байгцаагч, БОХ-ын байцаагч, Газрын даамал, НД-ын байцаагч, НХ-ийн мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, МЭ,ХАБ-ын байцаагч, МАА-н мэргэжилтэн, БГТХЖДҮҮ-ний ажилтан/, төрийн тусгай 2, /цагдаагийн төлөөлөгч, цагдаа/, төрийн үйлчилгээний ажилтан 7 /ня-бо, архив бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав, жолооч-2 үйлчлэгч, галч/ бүгд 29 орон тоотойгоор төрийн үйлчилгээг явуулж байна.

   

1992 оноос хойших сумын удирдлагууд :

1

Ажилласан он

Засаг дарга

Орлогч дарга

Тамгын дарга

2

1992-1996

Я.Хүрлээ

Р.Самдан

Ц.Тавьхиа

3

1996-2000

Т.Сурах

Р.Самдан

Д.Батчулуун

4

2000-2004

Р.Төхөөн

Р.Самдан

Я.Хүрлээ, Т.Ариунцэцэг, К.Сулеймен

5

2004-2008

Б.Цэрэндорж

Р.Самдан

Д.Батчулуун

6

2008-2012

Ө.Лхамсүрэн

Б.Цэрэндорж

Д.Батчулуун

7

2012-өнөөг хүртэл

Т.Мэндсүрэн

М.Хоньчинхүү

Д.Батчулуун