Мэндчилгээ

editor's picture

Áóÿíò ñóìûí Èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðëûí öàõèì õóóäñààð çî÷èëæ, áèäýíòýé óóëçàí ó÷èð÷ áàéãàà ýðõýì çî÷èí òàíû àìàð ìýíäèéã ýðýí ìýíä÷èëüå.

Áóÿíò ñóì 1940 îíû ýõýýð áàéãóóëàãäàæ áàéñàí Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí óóãàí ñóìäûí íýã áèëýý. Áèä 2012 îíä ñóìûíõàà ¿¿ñýí áàéãóóëàãäñàíû 70 æèëèéí îéí áàÿðûã ¸ñëîë òºãºëäºð òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëñýí.

Òóñ Áóÿíò сум ºíäºð ̺íõ öàñò óóëñààð õ¿ëýýëýãäñýí, Ñàðüäàã ºíäðººñ ýõ àâàí óðññàí ðàøààí óñòàé, òàâàí òºð뺺ð ìàë ñ¿ðãýý áýë÷ýýí íàëàéñàí ñàéõàí íóòàã áèëýý.

Íар óðãàõààñ, шингэх õ¿ðòýëõ õóãàöàà á¿ðä ажил амьдралын èõ óíäàðãà өрíºæ, олон жилийг элээсээр өнөөдөртэй золгож байна.

Энэ хугацаанд бид бүхнийг маань уламжлан удирдаж ирсэн үе үеийн удирдлагууд áîëîí ýõ îðíû ºíöºã áóëàí á¿ðò ажилëàæ, àìüäðàí ñóóãàà íèéò èðãýä, Áóÿíòààð овоглосон сумынхаа хөгжлийн түүхийг бүтээлцэж яваа эрхэм та бүхэндээ сумын ИТХ-ын нэрийн өмнөөс болон хувиасаа мэндчилгээ хүргэж, чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье.

 70 æèëèéí áóóðàë ò¿¿õòýé Áóÿíò ñумын õýòèéí хөгжèл íü èðãýí á¿ðèéí àæ àìüäðàë ýëáýã õàíãàëóóí áàéõ, нийгэм эдийн засгийг хослуулан амьжиргааны түвшинг тууштай дээшлүүлж, зах зээлд áîäèò áîëîìæ, íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëñýí, өрсөлдөх чадвартай өндөр технологид суурилсан тэргүүлэгч чиглэл бүхий хөгжлийн төв болох явдал юм.

Áóÿíòчууд та бүхний çàì òàíü öàãààí, ñýòãýë òàíü àðèóí, àìüäðàë òàíü ººäðºã áàéõ болтугай.

 

Õ¯ÍÄÝÒÃÝÑÝÍ,

 ÑÓÌÛÍ ÈÒÕ-ÛÍ ÄÀÐÃÀ   Ê.ÁÀÒÛÐÁÅÊ